home‎ > ‎

Lectures

vtfghttp://agif.natur.cuni.cz/
Geoinformatics in physical geography
Aplikace výpočetní techniky ve fyzické geografii
Povodně v krajině
Kvalita povrchových vod
Povodně v krajině
Letní semestr
Zimní semestr
Zimní semestr
Letní semestr
Zimní semestr
Základy zpracování empirických dat v jednotivých FG disciplínách, statistika, datové zdroje a formáty. 
Geografické informační systémy, projekce a zobrazení, propojení geografických a databázových informací, vytváření tematických map, prostorové analýzy, georeferencování a editace dat. Aplikace GIS ve fyzické geografii, vytváření prezentací výsledků výzkumu.
Analýza trojrozměrných dat, metody interpolace a vizulaizace 3D dat, morfometrická analýza digitálního modelu terénu, sběr terénních dat pomocí GPS a integrace s GIS. 
Základy zpracování multispespktrálních dat dálkového průzkumu Země pro potřeby fyzickogeografických disciplín.
Povodnňové riziko, regionalizace povodňového zatížení, hydrologická prognóza povodní, historické povodně, změny srážkoodtkových procesů, retence vody v krajině, vliv úprav krajiny na extremitu povodní, transformace odtoku, geomorfologické projevy povodní, sukcese v důsledku povodní, integrovaná protipovodňová ochrana, modelování povodňových škod.Pojem kvalita vody, základní přístupy k hodnocení kvality vody, základní fyzikální a chemické ukazatele, těžké kovy ve vodách a sedimentech, specifické organické znečištění, radioaktivita. 
Zdroje znečištění povrchových vod a metody jejich hodnocení, monitoring dat jakosti vody, vyhodnocení a zpracování dat o kvalitě vody. 
Základní principy ochrany vod před znečištěním, legislativa ČR a EU, klasifikace jakosti vody.
Povodňové riziko, typologie povodní, extrémní povodně v Evropě a ČR, Regionalizace povodňového zatížení v ČR, Hydrologická prognóza povodní, Využití údajů o historických povodních pro účely hydroprognózy, Retence vody v pramenných oblastech, Vliv úprav koryt toků a údolní nivy na průběh a následky povodní, Geomorfologické změny v korytech toků a nivě v důsledku povodní, Vliv povodní na sukcesní a invazní procesy v nivě, Analýza a modelování povodňových škod

Comments