Theses

Aktuální nabídka témat prací

Nabízená témata prací 

Nabídka prací v SIS


Jak se přihlásit k tématu práce nebo zjistit o vypsaném tématu více informací?

Vypsaná témata představují širší okruhy, pro zadání práce je třeba si domluvit konkrétní specifikaci - upřesnění zadání, metod, zájmového území apod.

Pro domluvu je jako první krok  potřeba si domluvit konzultaci, na které probereme volná témata, zájem o konkrétní typ práce, metodiku, region a na základě toho domluvíme přesnější cíle práce a strukturu.

Nejjednodušší je proto napsat e-mail na adresu: jakub.langhammer@natur.cuni.cz a domluvit si termín kozultace, případně nebát se zaklepat na dveře - místnost 363 vedle posluchárny Věž.


Bakalářské práce

Změny ve výskytu a extremitě povodní v horských povodích

Analýza disturbance lesa na základě dat DPZ

Využití bezpilotních systémů pro monitoring revitalizací toků

Využití bezpilotních technologií ve výzkumu přírodních ohrožení

Neinvazivní metody monitoringu fluviální dynamiky

Magisterské práce 

Využití bezpilotních technologií v hydrologii a fluviální geomorfologii

UAV monitoring revitalizací vodních toků

UAV monitoring dynamiky šíření kůrovce v pražských lesích

Dynamika fluviálních procesů a hydromorfologických změn toků

Vliv změn klimatu a disturbancí krajiny na extrémní hydrologické procesy

Využití metod strojového učení v hydrologické analýze

Na seznam aktuálně řešených a obhájených praci se lze podívat zde.

Aktuální nabídku bakalářských a magisterských prací najdeš také na tomto odkazu v SIS

Co mě čeká a co se naopak ode mně bude očekávat?

Co mě čeká při řešení práce?

Co se ode mně bude očekávat?


Obecná východiska

Doktorské, magisterské i bakalářské práce jsou s ohledem na možnosti zajištění dat a terénních prací řešeny výhradně v rámci probíhajících výzkumných projektů. Navrhovaná tematika i výběr zájmového území proto primárně vychází z konkrétních úloh, řešených v rámci těchto projektů. U prací, nepodporovaných aktuálně řešenými výzkumnými projekty není možno zaručit zajištění dat či úhradu terénních a laboratorních prací.

U zadávaných bakalářských prací se předpokládá návaznost na řešené téma i v následné práci magisterské.

Pro řešení zadaných bakalářských a magisterských prací je nezbytný zájem studenta o dané téma a aktivní a samostatný přístup k řešení. Témata prací by měly představovat posun jak z hlediska dosavadního stavu poznání daného procesu, tak z hlediska metodiky řešení. U prací zaměřených na geoinformatické metody analýzy přírodních procesů je nezbytná přiměřená schopnost práce s výpočetní technikou. Práce spojené s terénním sběrem dat a jejich laboratorním zpracováním vyžadují samostatný a aktivní přístup včetně schopnosti týmové práce.  

Student zpracovává práci samostatně, za využití dostupných literárních a datových podkladů, zpracování práce je průběžně konzultováno se školitelem v rámci diplomového semináře i individuálních konzultací.  

U prácí řešených v rámci výzkumných projektů mají studenti pokryté náklady na datové podklady a laboratorní práce. Získávání podkladů, terénní monitoring a sběr dat vychází z aktivity studenta.

U doktorských disertačních prací je nezbytná ucelená koncepční představa o zaměření, tématu a cíli vlastního výzkumu. Řešení dizertační práce vychází z hlubšího zájmu o určitý problém a o vědeckou práci. Součástí doktorského studia je zpravidla stáž na zahraniční univerzitě, volené podle jazykových schopností studenta a vhodnosti pracoviště s ohledem na zaměření studia. 

Dizertační práce by měla být řešena v rámci výzkumného projektu, doktorand by zároveň v průběhu studia měl aktivně usilovat o získání grantové podpory pro svůj výzkum. 

Pro úspěšné završení postraduálního studia je nezbytná aktivní publikační činnost studenta ve vědeckých časopisech, odpovídající požadavkům Geografické sekce a oborové rady, přičemž během standardní doby by doktorand měl publikovat alespoň 2 práce v časopisu s nenulovým impaktním faktorem (https://www.natur.cuni.cz/geografie/veda-a-vyzkum/publikacni-standardy). Přirozenou součástí doktorského studia je aktivní na mezinárodních a národních odborných konferencích a seminářích.