home‎ > ‎

Theses

Aktuální nabídka témat prací

Nabízená témata prací 
Co mě čeká?
Jak se přihlásit?
Obecná východiska

Bakalářské práce
Změny ve výskytu a extremitě povodní v horských povodích
Analýza disturbance lesa na základě dat DPZ
Využití bezpilotních systémů pro monitoring revitalizací toků
Využití bezpilotních technologií ve výzkumu přírodních ohrožení
Neinvazivní metody monitoringu fluviální dynamiky
==> Podrobná nabídka a přihlášení k tématům diplomových prací v SIS zde: tinyurl.com/ybykrggj

Magisterské práce 
Využití bezpilotních technologií v hydrologii a fluviální geomorfologii
UAV monitoring revitalizací vodních toků
UAV monitoring dynamiky šíření kůrovce v pražských lesích
Dynamika fluviálních procesů a hydromorfologických změn toků
Vliv změn klimatu a disturbancí krajiny na extrémní hydrologické procesy
Využití metod strojového učení v hydrologické analýze
==> Podrobná nabídka a přihlášení k tématům diplomových prací v SIS zde: tinyurl.com/yc6umvpg

Doktorské práce 
Vliv změn klimatu a disturbance lesa na dynamiku odtoku horských povodí
Hydrologické signatury jako indikátor změn odtokových procesů mezi povodími
Změny dynamiky fluviálních procesů v horských povodích
==> Podrobné informace o tématech doktorských prací jsou na samostatné stránce zde 


Na seznam aktuálně řešených a obhájených praci se lze podívat zde.
Aktuální nabídku bakalářských a magisterských prací najdeš také na tomto odkazu v SIS


Co mě čeká a co se naopak ode mně bude očekávat?
Co mě čeká při řešení práce?
 • Zázemí týmu českých a zahraničních studentů
 • Aktivní týmové terénní kampaně pro snímkování, monitoring, měření
 • Práce s novými přístrojovými technologiemi monitoringu a mapování
 • Práce s novými geoinformatickými nástroji
 • Pravidelné diskusní semináře a zpětná vazba k mé práci
 • Zpravidla zahraniční stáž 

Co se ode mně bude očekávat?
 • Zájem o nové technologie
 • Samostatnost a iniciativnost 
 • Chuť učit se nové postupy 
 • Geoinformatická gramotnost 
 • Schopnost pracovat v týmu
 • Zájem o práci v terénu


Jak se přihlásit k tématu práce nebo zjistit víc?
První krok je vždy domluvit si konzultaci, na které probereme volná témata, charakter prací, zájmová území aj. a na základě toho je pak možné se dále rozhodnout. 
Nejjednodušší je proto napsat e-mail na adresu: jakub.langhammer@natur.cuni.cz a domluvit si termín kozultace, případně nebát se zaklepat na dveře - místnost 363 vedle posluchárny Věž.


Obecná východiska
Doktorské, magisterské i bakalářské práce jsou s ohledem na možnosti zajištění dat a terénních prací řešeny výhradně v rámci probíhajících výzkumných projektů. Navrhovaná tematika i výběr zájmového území proto primárně vychází z konkrétních úloh, řešených v rámci těchto projektů. U prací, nepodporovaných aktuálně řešenými výzkumnými projekty není možno zaručit zajištění dat či úhradu terénních a laboratorních prací.

U zadávaných bakalářských prací se předpokládá návaznost na řešené téma i v následné práci magisterské.

Pro řešení zadaných bakalářských a magisterských prací je nezbytný zájem studenta o dané téma a aktivní a samostatný přístup k řešení. Témata prací by měly představovat posun jak z hlediska dosavadního stavu poznání daného procesu, tak z hlediska metodiky řešení. U prací zaměřených na geoinformatické metody analýzy přírodních procesů je nezbytná přiměřená schopnost práce s výpočetní technikou. Práce spojené s terénním sběrem dat a jejich laboratorním zpracováním vyžadují samostatný a aktivní přístup včetně schopnosti týmové práce.  

Student zpracovává práci samostatně, za využití dostupných literárních a datových podkladů, zpracování práce je průběžně konzultováno se školitelem v rámci diplomového semináře i individuálních konzultací.  

U prácí řešených v rámci výzkumných projektů mají studenti pokryté náklady na datové podklady a laboratorní práce. Získávání podkladů, terénní monitoring a sběr dat vychází z aktivity studenta.

U doktorských disertačních prací je nezbytná ucelená koncepční představa o zaměření, tématu a cíli vlastního výzkumu. Řešení dizertační práce vychází z hlubšího zájmu o určitý problém a o vědeckou práci. Součástí doktorského studia je zpravidla stáž na zahraniční univerzitě, volené podle jazykových schopností studenta a vhodnosti pracoviště s ohledem na zaměření studia. 

Dizertační práce by měla být řešena v rámci výzkumného projektu, doktorand by zároveň v průběhu studia měl aktivně usilovat o získání grantové podpory pro svůj výzkum. 

Pro úspěšné završení postraduálního studia je nezbytná aktivní publikační činnost studenta ve vědeckých časopisech, odpovídající požadavkům Geografické sekce a oborové rady, přičemž během standardní doby by doktorand měl publikovat alespoň 2 práce v časopisu s nenulovým impaktním faktorem (https://www.natur.cuni.cz/geografie/veda-a-vyzkum/publikacni-standardy). Přirozenou součástí doktorského studia je aktivní na mezinárodních a národních odborných konferencích a seminářích. 
Comments