home‎ > ‎

Theses

Aktuální nabídka témat prací

Nabízená témata prací 
Co mě čeká?
Jak se přihlásit?
Obecná východiska

Bakalářské práce
Změny ve výskytu a extremitě povodní v horských povodích
Analýza disturbance lesa na základě dat DPZ
Využití bezpilotních systémů pro monitoring revitalizací toků
Využití bezpilotních technologií ve výzkumu přírodních ohrožení
Neinvazivní metody monitoringu fluviální dynamiky


Magisterské práce 
Využití bezpilotních technologií v hydrologii a fluviální geomorfologii
UAV monitoring revitalizací vodních toků
UAV monitoring dynamiky šíření kůrovce v pražských lesích
Dynamika fluviálních procesů a hydromorfologických změn toků
Vliv změn klimatu a disturbancí krajiny na extrémní hydrologické procesy
Využití metod strojového učení v hydrologické analýze

Na seznam aktuálně řešených a obhájených praci se lze podívat zde.
Aktuální nabídku bakalářských a magisterských prací najdeš také na tomto odkazu v SIS


Co mě čeká a co se naopak ode mně bude očekávat?
Co mě čeká při řešení práce?
 • Zázemí týmu českých a zahraničních studentů
 • Aktivní týmové terénní kampaně pro snímkování, monitoring, měření
 • Práce s novými přístrojovými technologiemi monitoringu a mapování
 • Práce s novými geoinformatickými nástroji
 • Pravidelné diskusní semináře a zpětná vazba k mé práci
 • Zpravidla zahraniční stáž 

Co se ode mně bude očekávat?
 • Zájem o nové technologie
 • Samostatnost a iniciativnost 
 • Chuť učit se nové postupy 
 • Geoinformatická gramotnost 
 • Schopnost pracovat v týmu
 • Zájem o práci v terénu


Jak se přihlásit k tématu práce nebo zjistit víc?
První krok je vždy domluvit si konzultaci, na které probereme volná témata, charakter prací, zájmová území aj. a na základě toho je pak možné se dále rozhodnout. 
Nejjednodušší je proto napsat e-mail na adresu: jakub.langhammer@natur.cuni.cz a domluvit si termín kozultace, případně nebát se zaklepat na dveře - místnost 363 vedle posluchárny Věž.


Obecná východiska
Doktorské, magisterské i bakalářské práce jsou s ohledem na možnosti zajištění dat a terénních prací řešeny výhradně v rámci probíhajících výzkumných projektů. Navrhovaná tematika i výběr zájmového území proto primárně vychází z konkrétních úloh, řešených v rámci těchto projektů. U prací, nepodporovaných aktuálně řešenými výzkumnými projekty není možno zaručit zajištění dat či úhradu terénních a laboratorních prací.

U zadávaných bakalářských prací se předpokládá návaznost na řešené téma i v následné práci magisterské.

Pro řešení zadaných bakalářských a magisterských prací je nezbytný zájem studenta o dané téma a aktivní a samostatný přístup k řešení. Témata prací by měly představovat posun jak z hlediska dosavadního stavu poznání daného procesu, tak z hlediska metodiky řešení. U prací zaměřených na geoinformatické metody analýzy přírodních procesů je nezbytná přiměřená schopnost práce s výpočetní technikou. Práce spojené s terénním sběrem dat a jejich laboratorním zpracováním vyžadují samostatný a aktivní přístup včetně schopnosti týmové práce.  

Student zpracovává práci samostatně, za využití dostupných literárních a datových podkladů, zpracování práce je průběžně konzultováno se školitelem v rámci diplomového semináře i individuálních konzultací.  

U prácí řešených v rámci výzkumných projektů mají studenti pokryté náklady na datové podklady a laboratorní práce. Získávání podkladů, terénní monitoring a sběr dat vychází z aktivity studenta.

U doktorských disertačních prací je nezbytná ucelená koncepční představa o zaměření, tématu a cíli vlastního výzkumu. Řešení dizertační práce vychází z hlubšího zájmu o určitý problém a o vědeckou práci. Součástí doktorského studia je zpravidla stáž na zahraniční univerzitě, volené podle jazykových schopností studenta a vhodnosti pracoviště s ohledem na zaměření studia. 

Dizertační práce by měla být řešena v rámci výzkumného projektu, doktorand by zároveň v průběhu studia měl aktivně usilovat o získání grantové podpory pro svůj výzkum. 

Pro úspěšné završení postraduálního studia je nezbytná aktivní publikační činnost studenta ve vědeckých časopisech, odpovídající požadavkům Geografické sekce a oborové rady, přičemž během standardní doby by doktorand měl publikovat alespoň 2 práce v časopisu s nenulovým impaktním faktorem (https://www.natur.cuni.cz/geografie/veda-a-vyzkum/publikacni-standardy). Přirozenou součástí doktorského studia je aktivní na mezinárodních a národních odborných konferencích a seminářích. 
Comments